Language       

สารพระสันตะปาปา
 

สารพระสังฆราช
 

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้าง

วิสัยทัศน์ /  พันธกิจ

แผนอภิบาล 2010-2015

ทำเนียบหน่วยงานสุขภาพ

 

 

แผนงานชมรมเวชบุคคล

แผนงานเอดส์

แผนงานผู้สูงอายุ

แผนงานองค์กรส่งเสริมชีวิต

 

 

 

 

 

แผนที่เดินทาง

 

 

โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558/2015
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
หัวข้อ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน”
ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 –วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558/2015
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

 
ดาวน์โหลดไฟล์  
 

โครงการฟื้นฟจูิตใจ - ประชุมใหญ่สามัญ
 ประจำ ปี 2015/2558
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม่ร่วมกับ
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
หัวข้อ“ครอบครัวและการดา เนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีในความเชื่อ ”
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม –วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.2015/2558

+
รายละเอียดและตารางเวลา                                      

+
แบบฟอร์ม การร่วมประชุม                                      
+
ขุนเขาม่านฟ้ารีสอร์ท                                            
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 ครั้งที่ 2/2015
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ.2015

    


บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการ ร่วมมือกับ (สปสช) สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดอบรมเพิ่มความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ ณ.ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558
 


งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 10/2015

 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ

  

รายงานการประชุมเวช
บุคคลฯครั้งที่
1-2015
                   

รายงานการประชุมเวช
บุคคลฯ ครั้งที่
2-2015
                

งานเพื่อผู้สูงอายุ

 


 

รายงานการประชุม
ผู้สูงอายุ ครั้งที่
1/2015

 

 


 

รายงานการประชุม
ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2558

 

 


 

รายงานการประชุม
ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2558

งานเอดส์ (H.I.V.)

องค์กรส่งเสริมชีวิต

สารวันผู้สูงอาย 

สารวันเอดส์โลก

งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ

 


จดหมายข่าว E-newsletter

เดือน กันยายน - ตุลาคม 2015

  

 *** แผนที่เดินทาง ***

Under Catholic Bishops' Conference of Thailand
122/11 Soi Naksuwan Nonsi 14 Rd. Yannawa, Bangkok Thailand 10120 Tel/Fax 66 2 681 5857
:: 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 ::
 

หน้าหลัก