Language       

สารพระสันตะปาปา
 

สารพระสังฆราช
 

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้าง

วิสัยทัศน์ /  พันธกิจ

แผนอภิบาล 2010-2015

ทำเนียบหน่วยงานสุขภาพ

 

 

แผนงานชมรมเวชบุคคล

แผนงานเอดส์

แผนงานผู้สูงอายุ

แผนงานองค์กรส่งเสริมชีวิต

 

สารวันผู้สูงอายุ

สารวันเอดส์โลก

งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ

จดหมายข่าว
E-newsletter

 

 

แผนที่เดินทาง

 

 


โครงการฟื้นฟูจิตใจ - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ค.ศ. 2014
ของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
หัวข้อ “ จุดยืนต่อปัญหาสังคมและบทบาทในพระศาสนจักร
วันที่ 18 - 19  ตุลาคม  2014
ณ สวนส้มทิพย์  ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

                                                                     ดาวน์โหลด.. เอกสารและ ตารางเวลา

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ

งานเพื่อผู้สูงอายุ

งานเอดส์ (H.I.V.)

องค์กรส่งเสริมชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under Catholic Bishops' Conference of Thailand
122/11 Soi Naksuwan Nonsi 14 Rd. Yannawa, Bangkok Thailand 10120 Tel/Fax 66 2 681 5857
:: 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 ::
 

หน้าหลัก