Language       

สารพระสันตะปาปา
 

สารพระสังฆราช
 

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้าง

วิสัยทัศน์ /  พันธกิจ

แผนอภิบาล 2010-2015

ทำเนียบหน่วยงานสุขภาพ

 

 

แผนงานชมรมเวชบุคคล

แผนงานเอดส์

แผนงานผู้สูงอายุ

แผนงานองค์กรส่งเสริมชีวิต

 

 

 

 

 

แผนที่เดินทาง

 

 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
ร่วมกับ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี
จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10/2015

        

โครงการงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 10/2015
หัวข้อ"ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน"
ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น
วันที่ 24 - 25 เมษายน 2015 / 2558


        

รายงานกิจกรรม
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม 2014

  
รายงานกิจกรรม
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ มกราคม - พฤศจิกายน 2014


       

 

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ

งานเพื่อผู้สูงอายุ

งานเอดส์ (H.I.V.)

องค์กรส่งเสริมชีวิต

สารวันผู้สูงอาย 

สารวันเอดส์โลก

งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ


จดหมายข่าว E-newsletter
 

 

 *** แผนที่เดินทาง ***

Under Catholic Bishops' Conference of Thailand
122/11 Soi Naksuwan Nonsi 14 Rd. Yannawa, Bangkok Thailand 10120 Tel/Fax 66 2 681 5857
:: 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 ::
 

หน้าหลัก