คาทอลิกจัดสมโภชน์วันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 27
ณ เมือง Kolkata (หรือเมืองกัลกัตตาเดิม) ประเทศอินเดีย อย่างเป็นทางการในนามพระศาสนจักรคาทอลิก
นับจากเมื่อพฤษภาคม ปี 1993 ซึ่งพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้ทรงตั้งวันผู้ป่วยสากลขึ้น โดย
วันดังกล่าวจะตรงกับวันฉลองแม่พระเมืองลูร์ด คือ 11 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  จากครั้งแรกที่ตั้งวันผู้ป่วยสากลขึ้น การฉลองวันผู้ป่วยอย่างเป็นทางการประจำปีของพระศาสนจักรสากล โดยเมืองต่างๆได้ถูกเลือกให้เป็นสถานที่หรือเจ้าภาพในการจัดงาน หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป  สำหรับปี 2019 นี้ ทางคณะผู้จัดงานได้เลือกเมือง Kolkata (หรือ Calcutta) เป็นสถานที่จัดงานฉลองนี้ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2019 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เน้นที่รูปแบบคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา ที่เป็นตัวอย่างแห่งความเมตตารัก ผู้ซึ่งทำให้ความรักที่พระทรงมีต่อคนยากจนและผู้ป่วย เห็นเป็นจริงขึ้นมาได้ การจัดงานวันผู้ป่วยสากลในประเทศอินเดียครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว (โดยมีการจัดวันผู้ป่วยสากลในอินเดียครั้งแรกเมื่อปี 2002 ที่ Vailankanniรัฐ Tamil Nadu)
สำหรับเหตุการณ์ฉลองวันผู้ป่วยสากลในครั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงแต่งตั้งคณะผู้แทนพระองค์ในการมาร่วมฉลองอย่างเป็นทางการคือ ท่านพระคาร์ดินัล แพททริคเดอ โรซารีโอ (H.Em.PatrickCard. D’Rozario)ท่านพระคาร์ดินัลD’Rozarioทรงเป็นประธานสภาพระสังฆราช แห่งบังคลาเทศ และทรงเป็นสมาชิกในคณะกรรมการของ Dicastery for Promoting Integral Human Development ด้วย โดยมี ท่านพระคาร์ดินัลK.A Turksonสมณมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนามนุษยชาติอย่างบูรณาการ (Dicastery for Promoting Integral Human Development) ร่วมมือกับท่านพระอัครสังฆราชโทมัสเอดซาเวีย(H.E.Msgr.ThomasD’Soviea) พระอัครสังฆราชแห่งกัลกัตตา ในการจัดงานฉลองวันผู้ป่วยสากลในครั้งนี้
การจัดงานแลองวันผู้ป่วยสากลครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมต่างๆในระหว่าง 3 วัน คือ 9-10-11 กุมภาพันธ์ 2019 ตามที่กล่าวข้างต้นคือ มีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น
?พื้นฐานทางเทวศาสตร์ในเรื่องพันธกิจในการเยียวยา Theological  Foundations of Healing Ministry)
?New Charter for Healthcare Wordersกฎบัตรใหม่สำหรับผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพอนามัย      
?การอภิบาลผู้ป่วยที่เป็นพวกชายขอบ : ผู้ที่อยู่แนวหน้า และการถูกเรียกให้เป็นพยานในความเมตตาของพระเป็นเจ้า โดยมีพระอัครสังฆราช PrakashMallavarapre (ท่านเป็นพระอัครสังฆราชผู้เป็นประธานของแผนกสุขภาพอนามัยภายใต้สภาพระสังฆราชอินเดีย) ให้การบรรยายถึงการตอบสนองของพระศาสนจักรต่อเสียงเรียกร้องในบริบทของโลกปัจจุบัน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสารวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 27 ประจำปี 2019 พระองค์ได้ทรงกระตุ้นผู้มีความเชื่อให้ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความมีน้ำใจดี ความยินดีแห่งการให้ด้วยน้ำใจดี เป็น (ปรอท) เครื่องวัดสุขภาพของคริสตชน  พระองค์ยังตรัสอีกว่า ผู้ที่ให้การเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วย และอุทิศตนเองด้วยความมีน้ำใจดี ซื่อตรง เหมือนนักบุญคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา เป็นผู้ประกาศข่าวดีท่ามกลางผู้ประกาศข่าวดีที่น่าเชื่อถือที่สุดของพระศาสนจักร

ในวันที่ 3 ของการจัดงานนี้ คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันตรงกับวันผู้ป่วยสากล ได้มีการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเฉลิมฉลองวันผู้ป่วย โดยท่านพระคาร์ดินัลD’Rozarioเป็นประธาน ร่วมด้วย พระคาร์ดินัลTusk San ณ สักการะสถาน พระแม่แห่งบันเดล(Basilica of Our Lady of Bandel) ซึ่งในระหว่างพิธีได้จัดให้มีการโปรดศีลเจิมผู้ป่วยแก่ผู้ป่วยจำนวนมาก เหมือนที่ได้โปรดศีลเจิมระหว่างบูชาขอบพระคุณในระหว่างการเฉลิมฉลองในวันที่ 2 ณ ลานเอนกประสงค์ของมหาวิทยาลัย Francis X’aviourโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่อยู่บนรถเข็นจำนวนมาก
จากนั้นเป็นการปิดงานวันผู้ป่วยสากลประจำปี ด้วยการขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน      เฉลิมฉลองวันผู้ป่วยสากลในครั้งนี้ และเสกภาพแกะสลักที่ติด ณ กำแพงสักการะสถาน เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการจัดงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้  (สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถค้นหาได้จาก Google โดยใส่คำว่า “World Day of The Sick 2019 : India”
 

Under Catholic Bishops' Conference of Thailand
122/11 Soi Naksuwan Nonsi 14 Rd. Yannawa, Bangkok Thailand 10120 Tel/Fax 66 2 681 5857
:: 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 ::

หน้าหลัก