ความเป็นมา
     สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า "คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย" ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1990 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้การฝึกสอนอบรม การศึกษาและการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อบุคลากร กลุ่มบุคคล สมาคม และกลุ่มพลังทุกระดับที่ทำงานด้านสุขภาพอนามัย ปี ค.ศ.2007 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายในขึ้น คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย มาอยู่ภายใต้ กรรมาธิการฝ่ายสังคม โดยมีชื่อหน่วยงานใหม่คือ แผนกสุขภาพอนามัย

            
งานส่งเสริมสุขภาพ
องค์ประกอบของคณะกรรมการแผนกสุขภาพอนามัย ประกอบด้วย
1.   พระสังฆราชที่ได้รับมอบหมายจากสภาพระสังฆราชฯให้เป็นประธาน
2.   ประธานของชมรมเวชบุคคลคาทอลิก และประธานกลุ่มพยาบาลคาทอลิก
3.   ผู้แทนงานสุขภาพอนามัย 10 สังฆมณฑล
4.   ผู้แทนจากคณะนักบวชที่ทำงานด้านสุขภาพอนามัย
5.   ผู้แทนโรงพยาบาลคาทอลิก 4 แห่ง
6.   ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน

            
กิจกรรมที่ดำเนินงานคือ :-
1.1  รณรงค์และส่งเสริมงานด้านเอดส์ของพระศาสนจักร งานผู้สูงอาย
1.2  งานรณรงค์เผยแพร่แนวคิดและสานต่อเจตนารมณ์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา ในด้านสุขภาพอนามัย
1.3  งานด้านสื่อ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลให้กับสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง
1.4  จัด staff Intraining ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสุขภาพอนามัยในหน่วยงานต่างๆของพระศาสนจักรปีละครั้ง
       เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและการเรียนรู้ร่วมกันด้วย
1.5  ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพอนามัย
1.6  จัดทำ "ทำเนียบหน่วยงานสุขภาพอนามัย ของคาทอลิก"
1.7  สนับสนุนเวชบุคคลคาทอลิก
1.8  ประสานงานสุขภาพในสังฆมณฑล

            
บทบาทหน้าที่
1.     แสดงให้เห็นจุดยืนของพระศาสนจักรต่อผู้เจ็บป่วย ผ่านทางคำสอน/กิจการต่างๆ
2.     กระตุ้นและสนับสนุนด้านขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ เพื่อให้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่และเป็นประจักษ์พยาน
       ถึงความรัก ความเมตตาของพระเจ้า
3.     เป็นศูนย์ประสานงานองค์กรคาทอลิกที่ทำงานด้านสุขภาพอนามัยด้วยกันและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.     เป็นศูนย์เชื่อมโยงงานสุขภาพอนามัยของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย กับพระศาสนจักรสากล

 

 

Under Catholic Bishops' Conference of Thailand
122/11 Soi Naksuwan Nonsi 14 Rd. Yannawa, Bangkok Thailand 10120 Tel/Fax 66 2 681 5857
:: 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 ::

หน้าหลัก