ENGLISH
ความเป็นมา โครงสร้าง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
กิจกรรม
สารวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 25555
สารวันเอดส์โลก
งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 76
งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 8
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อผู้สูงอายุ
คณะอนุกรรมการฯ งานเอดส์
จดหมายข่าว
โครงการใหม่แผนกสุขภาพอนามัย
แผนที่เดินทาง

 English  Newsletter 2007

จดหมายข่าว ฉบับปี 2550

1 / 2550
>> สาส์นพระสังฆราชฯ โอกาสวันผู้ป่วยสากล
>> เชิดชูผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และประกาศเกียรติคุณลูกกตัญญู
>> พระศาสนจักรสากลช่วยเหลือเด็กกำพร้าไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี
>> วันเอดส์สากล ปี 2006
>>
ชมรมผู้สูงอายุพระหฤทัยเชียงใหม่
>> เครือข่ายศาสนาด้านเอดส์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
>> คณะภคินีศรีชุมภาบาล ร่วมสานฝันให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้
>> ผู้สูงอายุบ้านโป่งนัดพบประจำปี
>> บุคคลดีเด่นด้านสังคม และผู้ให้การสนับสนุนงานเอดส์ดีเด่น
>> งานดูแล "สุขภาพ" ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
สาส์นจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 สำหรับวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 15
พี่น้องชายหญิงที่รัก
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2007 ซึ่งเป็นวันระลึกถึงแม่พระเมืองลูร์ดนั้น พระศาสนจักรจะจัดให้มีงานวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 15 ขึ้น ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี ในระหว่างงานจะมีการชุมนุมพบปะ การบรรยาย การประชุมด้านการอภิบาล และพิธีกรรมการฉลอง ร่วมกันระหว่างผู้แทนของพระศาสนจักรในเกาหลี บุคลากรด้านสุขภาพอนามัย บรรดาผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย เป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่พระศาสนจักรเพ่งมองไปยังผู้ที่กำลังทุกข์ทรมาน และกระตุ้นเรียกร้องความเอาใจใส่ที่พึงมีต่อผู้ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หาย ในบรรดาผู้ป่วยเหล่านี้ มีจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของโรค และพวกเขากำลังจะสิ้นใจ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเหล่านี้มีอยู่ทั่วโลก ในทุกๆ ทวีป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในดินแดนที่ความยากจนค่นแค้นและความขัดสนเป็นสาเหตุให้เกิดความน่าสังเวชและความเจ็บปวดมากมายเหลือประมาณ ด้วยความสำนึกถึงความทุกข์ทรมานเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอส่งจิตใจมาร่วมในงานวันผู้ป่วยสากลครั้งนี้ ขอเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนที่จะมาชุมนุมเพื่อร่วมกันถกปัญหาที่เป็นเหมือนรอยแผลเรื้อรังของโรคที่ไม่มีทางรักษาในโลกของเรา และร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมความพยายามของกลุ่มคริสตชนในการเป็นพยานแห่งความอ่อนโยนและแห่งพระเมตตาของพระเจ้า

สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พร้อมกับความเจ็บป่วยคือวิกฤติกาลและการต้องเผชิญหน้ากับสภาพความเป็นจริงของตนเอง ซึ่งบ่อยครั้งความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ก็สามารถหยิบยื่นตัวช่วยที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยในการเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายเหล่านี้ อย่างน้อยที่สุดก็ทางด้านกายภาพ อย่างไรก็ตาม ชีวิตมนุษย์ย่อมมีขอบเขตจำกัดในตัวของมัน ไม่เร็วก็ช้า ย่อมต้องจบสิ้นลงด้วยความตาย ความตายจึงเป็นประสบการณ์หนึ่งที่มนุษย์ทุกคนถูกเรียกให้เข้าเผชิญและพึงได้รับการเตรียมตัว ทั้งๆ ที่มีความก้าวหน้ามากมายทางวิชาการ แต่เราก็ยังไม่สามารถพบการรักษาโรคทุกโรคให้หาย ด้วยเหตุนี้ในโรงพยาบาล ในสถานที่รับรองผู้ป่วย และในทุกๆ บ้าน เราจึงสามารถพบกับความทุกข์ทรมานของพี่น้องชายหญิงเป็นจำนวนมากที่ไม่อาจรักษาให้หายและบ่อยครั้งอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตได้เสมอ ยิ่งกว่านั้น ยังมีพี่น้องในโลกอีกนับล้านๆ คน ที่ยังคงต้องดำรงชีวิตอยู่ในสภาพที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่จำเป็น และบ่อยครั้งไม่ได้รับแม้แต่การเยียวยาที่เป็นพื้นฐาน อันยังผลให้จำนวนผู้ป่วยที่ได้ชื่อว่า "รักษาไม่หาย" ทวีจำนวนขึ้นอย่างมากมาย

พระศาสนจักรปรารถนาที่จะประคับประคองบรรดาผู้ป่วยที่รักษาไม่หายและผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้าย โดยเรียกร้องให้ใช้นโยบายทางด้านสังคมที่ให้ความเท่าเทียมในสังคม ที่จะสามารถมีส่วนช่วยในการขจัดสาเหตุต่างๆ ของโรคจำนวนมาก และโดยการเรียกร้องขอให้ผู้ที่กำลังใกล้จะสิ้นใจและผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสทางการแพทย์ ให้พวกเขาได้รับการบริบาลเอาใจใส่ที่ดีกว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนนโยบายที่สามารถสร้างภาวะเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้มนุษย์ทุกคนสามารถแบกรับโรคร้ายที่รักษาไม่หายและเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเพื่อให้เป็นดังนี้ได้ จำเป็นที่จะต้องเน้นอีกครั้ง ถึงความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่สามารถให้การบริบาลดูแลอย่างครบรูปแบบ คือที่สามารถให้ผู้ป่วยได้ทั้งความช่วยเหลือทางกายและความเอาใจใส่ทางฝ่ายจิตเท่าที่จำเป็น
ทั้งหมดนี้เป็นสิทธิอันพึงมีของมนุษย์แต่ละคนที่เราทุกคนต้องพยายามปกป้องรักษาไว้

ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้กำลังใจสนับสนุนความทุ่มเทของบรรดาบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ทุกวัน เพื่อให้บรรดาผู้ป่วยที่รักษาไม่หาย ผู้ป่วยในระยะสุดท้าย รวมทั้งบรรดาญาติพี่น้องของพวกเขาได้รับบริการที่สมควรและเปี่ยมด้วยความรัก

พระศาสนจักรได้แสดงออกถึงความกระตือรือร้นเป็นพิเศษต่อผู้เจ็บป่วย และอยู่เคียงข้างผู้ที่กำลังทุกข์ทรมานและที่กำลังสิ้นใจตามแบบอย่างของชาวสะมาเรียผู้ใจดี ผ่านทางสมาชิกแต่ละคนของพระศาสนจักร และทางหน่วยงานต่างๆ เสมอมา โดยพยายามปกป้องรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของพวกเขาในช่วงเวลาที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งนี้ของชีวิต บุคคลเหล่านี้จำนวนไม่น้อย ทั้งบุคลากรด้านสุขภาพอนามัย บรรดาเจ้าหน้าที่ด้านงานอภิบาล อาสาสมัครและหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก พวกเขากำลังรับใช้ผู้ป่วยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ในโรงพยาบาล ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตามถนนหนทางในเมืองต่างๆ ตามพื้นที่ในโครงการบริการชุมชนและในเขตวัดต่างๆ

เวลานี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอกล่าวกับพี่น้องทั้งชายและหญิงที่รักทุกคน ที่กำลังทุกข์ทรมานด้วยโรคที่รักษาไม่หายและที่อยู่ในระยะสุดท้ายของโรค ข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้พวกท่านรำพึงถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้าบนกางเขน และขอให้พวกท่านยกถวายตนเองแด่พระบิดาพร้อมกับพระองค์ ทั้งนี้ด้วยความไว้วางใจว่าชีวิตทั้งชีวิตของพวกท่านอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ขอให้พวกท่านพึงรับรู้ว่า ความทุกข์ทรมานของพวกท่าน เมื่อรวมเข้าในพระทรมานของพระคริสต์แล้ว ย่อมกลายเป็นแหล่งผลิตผลอันอุดมสำหรับความจำเป็นของพระศาสนจักรและของโลก ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้า ให้ทรงโปรดค้ำจุนความเชื่อของพวกท่านให้เข้มแข็งไว้ในความรักของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการทดลองที่พวกท่านกำลังประสบอยู่นี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ขอให้พวกท่านได้รับกำลังใจและพละกำลังฝ่ายจิตที่จำเป็นเพื่อหล่อเลี้ยงความเชื่อของพวกท่านไว้ และเพื่อนำพวกท่านให้เข้าอยู่ใกล้ชิดกับพระบิดาแห่งชีวิต โดยผ่านทางพระสงฆ์และผู้ให้การอภิบาล พระศาสนจักรปรารถนาที่จะเอาใจใส่ดูแลและอยู่เคียงข้างพวกท่านให้ความช่วยเหลือในยามที่มีความต้องการ และด้วยการแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาที่เปี่ยมด้วยความรักของพระคริสต์ต่อผู้ทุกข์ทรมาน

ที่สุด ข้าพเจ้าใคร่ขอร้องกลุ่มคริสตชนที่กระจายอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อุทิศตนเพื่อรับใช้ผู้ป่วย ขอให้พวกท่านมีความมุ่งมั่นต่อไปในการเป็นพยานที่มีประสิทธิภาพของความห่วงใยอันเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้า พระบิดาของเรา ทั้งนี้โดยอาศัยความช่วยเหลือของพระนางมารีอาองค์อุปถัมภ์ของคนไข้ ขอพระนางพรหมจารีมารดาของเรา ทรงประทานความบรรเทาแก่ผู้เจ็บป่วย และขอทรงเป็นกำลังแก่ผู้ที่อุทิศตนตามอย่างของชาวสะมาเรียผู้ใจดีเพื่อเยียวยาบาดแผลทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตของผู้ที่อยู่ในความทรมาน ข้าพเจ้าขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกท่านทางความคิดและทางคำภาวนา และขอมอบการอวยพรแห่งการเป็นอัครสาวกจากใจของข้าพเจ้า ดุจเป็นมัดจำแห่งพละกำลังและสันติสุขในพระเป็นเจ้า

ให้ไว้ ณ กรุงวาติกัน วันที่ 8 ธันวาคม 2006
เบเนดิกต์ ที่ 16
แปลโดย คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล
(ซิสเตอร์คามิลเลียน)

Information
สื่อใหม่แผนกสุขภาพ 2012
แผนงานเวชบุคคลคาทอลิก 2013
ประเมินผลงานเวชบุคคล 2012  
แผนงานผู้สูงอายุ 2013 ปี 25 5
ประเมินผลงานผู้สูงอายุ 2012
VCD งานด้านเอดส์
VCD งานผู้สูงอายุ
ทำเนียบหน่วยงานด้านเอดส์
ทำเนียบชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก
ทำเนียบชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
ทำเนียบหน่วยงานสุขภาพ
SuratThani Diocese Ratchaburi Diocese Bangkok Archdiocese Chanthaburi Diocese Nakhonratchasima Diocese Nakhonratchasima Diocese Ubon Ratchathani Diocese Tharae Archdiocese Udon Thani Diocese NakhonSawan Diocese Chieng Mai Diocese Chieng Mai Diocese Nakhonsawan Diocese Ratchaburi Diocese Suratthani Diocese Chthaburi Diocese Nakhonratchasima Diocese Ubonratchathani Diocese Tharae Arcdiocese Udonthani Diocese แผนที่
เครือข่ายผู้สูงอายุ
เครือข่ายเวชบุคคล
เครือข่ายงานเอดส์
Chieng Mai Diocese NakhonSawan Diocese Udon Thani Diocese Tharae Archdiocese Ubon Ratchathani Diocese Nakhonratchasima Diocese Nakhonratchasima Diocese Chanthaburi Diocese Bangkok Archdiocese Ratchaburi Diocese SuratThani Diocese© CHC
สำนักเลขาธิการ :
122/11 ถนนนนทรี 14 เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120
Tel. / Fax. 66 2 681 5857 E-mail : chc@cbct.net

Update : Dec 2012