แผนกสุขภาพอนามัยภายใต้กรรมาธิการฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชฯ (คาริตัสไทยแลนด์) โดยทีมงานเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยและแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม่ พร้อมด้วย CamillianTask Forceร่วมมือกับคุณพ่อคำมา อำไพพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเยนอเวฟา บ้านนาป่าแป๋ และผู้ดูแลเขตอภิบาลบ้านเสาหิน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าและภูเขารอยต่อระหว่างชายแดนไทยและเมียนม่าร์ ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและป่าไม้สาละวิน ห่างจากตัว อำเภอแม่สะเรียง 96 กม.
         จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพให้แก่ครูคำสอนและอาสาสมัครสุขภาพจากวัดต่างๆ จำนวน 6 วัด ในเขตอภิบาลบ้านเสาหิน ต.เสาหิน และ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 23 ท่าน  ในระหว่างวันที่ 28-29-30 เมษายน 2558 ณ โรงเรือนอเนกประสงค์วัดนักบุญเยนอเวฟา
       โครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครสุขภาพมีความรู้ในเรื่องสุขภาพพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำแผล การปฐมพยาบาลในกรณี มีกระดูกหัก แตก สัตว์มีพิษกัดหรือต่อย ฯลฯ การวัดสัญญาณชีพ โรคที่พบบ่อยในพื้นที่ การใช้ยาสามัญประจำบ้าน ฯลฯ  โดยมีคุณสมจิตร ศักดิ์สิทธิกร อดีตหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลโพธาราม ประธานเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เป็นวิทยากรหลัก ร่วมด้วย คุณประภา วงศ์จอมพร เวชบุคคลจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ หลังจากการอบรมเสร็จ ได้มีการแจกกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ซึ่งบรรจุยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ เช่น เซททำแผล เครื่องมือวัดความดัน ปรอท ฯลฯ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 23 ท่าน เพื่อนำกลับไปใช้สำหรับให้บริการประชาชนในหมู่บ้านต่างๆที่แต่ละคนสังกัดอยู่

       นอกจากการอบรม ทางแผนกสุขภาพยังได้จัดห้องปฐมพยาบาล ณ วัดนักบุญเยนอเวฟา เพื่อให้บริการในเขตอภิบาลดังกล่าว และเพื่อเป็นฐานในการสำรองยาและเวชภัณฑ์แก่อาสาสมัครทั้ง 23 คนสามารถมาเบิกยาและเวชภัณฑ์ได้ตลอด เมื่อยาและเวชภัณฑ์ในกระเป๋าหมดลง นอกจากนี้ อุปการณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ชุดเจาะเลือดสำหรับตรวจมาลาเรียเบื้องต้นแบบง่าย เนื่องจากหมู่บ้านในพื้นที่รอยต่อชายแดนเหล่านี้ ยังมีปัญหาเรื่องไข้มาลาเรีย เพื่อป้องกันการสูญเสียโดยไม่จำเป็น ชุดตรวจดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก คุณประพันธ์ สุขสุเดช บริษัทแล็บเฮ้าส์(ชลบุรี) จำกัด
       โครงการอาสาสมัครสุขภาพดังกล่าว มิใช่จบลงตรงที่การอบรมและแจกกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ แต่เป็นโครงการต่อเนื่อง คือจะมีการบันทึกการดำเนินงานของอาสาสมัครสุขภาพแต่ละคน เพื่อนำข้อมูลต่างๆที่อาสาสมัครสุขภาพจะเป็นผู้บันทึก มาประเมินเพื่อปรับปรุงการให้บริการในพื้นที่ต่อไป และเพื่อเป็นการวางแผนในเรื่อง ปริมาณยาสามัญและเวชภัณฑ์ที่จะต้องใช้ในแต่ละเดือน จะได้สามารถจัดสำรองยาและเวชภัณฑ์ในปริมาณที่เหมาะสมต่อไป  ในโครงการดังกล่าวจะมีกิจกรรมที่จะทำต่อไปในระหว่างเดือน มกราคม 2559 คือการอบรมเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ปกครองของเด็กพิการในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่ ให้ได้พัฒนา/ฟื้นฟูสมรรถภาพในเรื่องการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน ฯลฯ ตามศักยภาพของแต่ละคน โดยในระหว่าง 6 เดือนนี้จะเป็นการสำรวจข้อมูล เช่นจำนวนเด็กพิการในพื้นที่ สภาพที่พักอาศัยของเด็กพิการ ประเภทความพิการ เพื่อจะได้จัดเนื้อหาการอบรมและวิทยากรให้เหมาะสมต่อไป
การบูรณาการงานสุขภาพอนามัยและงานทางด้านสังคมใน “ชุมชนศิษย์พระคริสต์”  ในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะในสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้เริ่มทำมาบ้างแล้ว หลายกิจกรรม เช่น การร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโอกาสเปิดและเสกวัดหลังใหม่นักบุญเยนอเวฟา เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยในครั้งนั้น ได้มีการลงพื้นที่ของหน่วยงานทางด้านสังคมพร้อมๆกัน คือ แผนกชาติพันธุ์  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานโคเออร์ในพื้นที่ เป็นต้น
         ทางแผนกสุขภาพอนามัย ต้องขอขอบคุณเครือข่ายทุกเครือข่าย และผู้ที่มีน้ำใจดีทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุน ทำให้โครงการดีๆเพื่อชุมชนศิษย์พระคริสต์ในที่ห่างไกลสามารถเป็นไปได้ พร้อมทั้งขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมในครั้งต่อๆไปตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยสามารถติดต่อได้ที่ แผนกสุขภาพอนามัย .....

Under Catholic Bishops' Conference of Thailand
122/11 Soi Naksuwan Nonsi 14 Rd. Yannawa, Bangkok Thailand 10120 Tel/Fax 66 2 681 5857
:: 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 :
:

[หน้าแรก]