ENGLISH
ความเป็นมา โครงสร้าง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
กิจกรรม
สารวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 25555
สารวันเอดส์โลก
งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 76
งานชุมนุมผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 8
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อผู้สูงอายุ
คณะอนุกรรมการฯ งานเอดส์
จดหมายข่าว
โครงการใหม่แผนกสุขภาพอนามัย
แผนที่เดินทาง
บ้านนาบุญ รักกางเขน แห่ง ท่าแร่
Sisters, Lovers of the Cross, Tharae
คณะภคินีรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะภคินีรักกางเขน แห่ง ท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง สกลนคร 47230
โทรศัพท์ 0 - 4275 - 1132 , 0 - 4274 - 1344   โทรสาร 0 - 4275 - 1133

มุขนายกปีแอร์ ลัมแบร์ต เดอ ลามอต มอบภารกิจสำคัญให้สมาชิกคณะเอาใจ ใส่ทุกคน โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เป็นต้นผู้ยากไร้ ตามจิตตารมณ์พระเยซูคริสต์ ปัจุบันมีเด็กในความสงเคราะห์ทั้งที่ติดเชื้อเอชไอวี และไม่ติดเชื้อจำนวน 15 คน

ปีที่ก่อตั้ง     7 สิงหาคม พ.ศ. 2536
ผู้ประสานงาน
ซิสเตอร์ไพรวัลย์ ปานมีศรี
ซิสเตอร์สังวาลย์ เนืองทอง

กลุ่มเป้าหมาย     เด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง

พื้นที่เป้าหมาย   จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสงเคราะห์ให้ที่พักแก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบได้มีโอกาสทางการศึกษา
2. เพื่อสงเคราะห์เด็กกำพร้าในชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษา
3. เพื่ออบรมเด็กในสงเคราะห์ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม
1.ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กในสงเคราะห์ทั้งในบ้านพักและในชุมชนให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมปลาย
2. ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวของเด็กกำพร้าที่อยู่ในโครงการ
3. ประสานงานร่วมกับชุมชนจัดกรรม "วันรวมพลังแห่งรักแด่ผู้มีพระคุณ" เป็นประจำทุกปี
4.จัดค่ายคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กกำพร้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

Pictures
Information
สื่อใหม่แผนกสุขภาพ 2012
แผนงานเวชบุคคลคาทอลิก 2013
ประเมินผลงานเวชบุคคล 2012  
แผนงานผู้สูงอายุ 2013 ปี 25 5
ประเมินผลงานผู้สูงอายุ 2012
VCD งานด้านเอดส์
VCD งานผู้สูงอายุ
ทำเนียบหน่วยงานด้านเอดส์
ทำเนียบชมรมผู้สูงอายุคาทอลิก
ทำเนียบชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
ทำเนียบหน่วยงานสุขภาพ
SuratThani Diocese Ratchaburi Diocese Bangkok Archdiocese Chanthaburi Diocese Nakhonratchasima Diocese Nakhonratchasima Diocese Ubon Ratchathani Diocese Tharae Archdiocese Udon Thani Diocese NakhonSawan Diocese Chieng Mai Diocese Chieng Mai Diocese Nakhonsawan Diocese Ratchaburi Diocese Suratthani Diocese Chthaburi Diocese Nakhonratchasima Diocese Ubonratchathani Diocese Tharae Arcdiocese Udonthani Diocese แผนที่
เครือข่ายผู้สูงอายุ
เครือข่ายเวชบุคคล
เครือข่ายงานเอดส์
Chieng Mai Diocese NakhonSawan Diocese Udon Thani Diocese Tharae Archdiocese Ubon Ratchathani Diocese Nakhonratchasima Diocese Nakhonratchasima Diocese Chanthaburi Diocese Bangkok Archdiocese Ratchaburi Diocese SuratThani Diocese


 


© CHC
สำนักเลขาธิการ :
122/11 ถนนนนทรี 14 เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120
Tel. / Fax. 66 2 681 5857 E-mail : chc@cbct.net

Update : Dec 2012